var fUrl = "/img/chn/flash/iMainqu.swf"; var fWidth = "278"; var fHeight = "50"; document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(' '); document.write('');